CD01
499k/ tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Storage: 50GB
Bandwidth: 20Mb/s
Hỗ trợ: 24/7
Phí khởi tạo: 10.000đ/ lần
Hạ tầng mạng: 1Gbps
Window bản quyền: có
Đăng ký
CD02
599k/ tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Storage: 50GB
Bandwidth: 20Mb/s
Hỗ trợ: 24/7
Phí khởi tạo: 10.000đ/ lần
Hạ tầng mạng: 1Gbps
Window bản quyền: có
Đăng ký